Tag Archives: vakuum

Šta je to vakuumski brod?

Zračni brod djeluje na principu plutanja, po Arhimedovom principu. U zračnom brodu, zrak je tečnost za razliku od tradicionalnog broda na kojem je voda tečnost.

Gustina zraka pri standardnoj temperaturi i pritisku je 1,28 g / l, tako da 1 litra istisnutog zraka ima dovoljnu plovnu silu za podizanje 1,28 g. Vazdušni brodovi koriste vreću za istiskivanje velike količine zraka; vreća se obično puni laganim gasom kao što je helijum ili vodonik. Ukupno podizanje generisanog broda jednako je težini zraka koje on izbacuje, minus težini materijala koji su korišteni u njegovoj konstrukciji, uključujući i plin koji se koristi za punjenje vreće.

Vakuumski zračni brodovi zamijenili bi helijski plin u okruženju blizu vakuuma. Nemajući masu, gustoća ovog tijela bi bila blizu 0,00 g / l, što bi teoretski bilo u mogućnosti osigurati potpunu mogućnost dizanja istisnutog zraka, pa bi svaka litra vakuuma mogla podići 1,28 g. Pomoću molarnog volumena utvrđeno je da masa 1 litre helija (pri 1 atmosferskom pritisku) iznosi 0,178 g. Ako se helij koristi umjesto vakuuma, snaga dizanja svake litre smanjuje se za 0,178 g, tako da je efektivno dizanje smanjeno za 14%. Volumen jednog litra hidrogena ima masu od 0,090 g.

Glavni problem sa konceptom vakuumskih zračnih brodova je taj što s skoro vakuumom unutar zračnog jastuka vanjski atmosferski pritisak nije uravnotežen bilo kojim unutarnjim pritiskom. Ova ogromna neravnoteža snaga uzrokovala bi kolaps zračnog jastuka osim ako nije bio izuzetno jak (u običnom zračnom brodu, sila se uravnotežuje helijemom). Stoga je poteškoća u konstruiranju zračnog jastuka s dodatnom snagom da se odupire toj ekstremnoj vanjskoj sili, a da pritom ne otežate konstrukciju toliko da se zanemari veća snaga podizanja vakuuma.

Šta bi se desilo ako bi balon eksplodirali u zatvorenoj prostoriji sa vakuumom?

Ako nema vanjskog pritiska, prva zanimljiva stvar je što bi nam bilo jako lagano napuhati balon, toliko bi ga brzo napuhali da bi on vrlo brzo i pukao. Kad bi balon pukao, sav taj vazduh iz balona bi se ravnomjerno rasporedio po prostoriji i vjerojatno nastavio da se kreće određenom brzinom ili kinetičkom energijom, ako se ta kinetička energija ne bi izgubila na zagrijavanje prostorije. Balon zapravo ne može ni biti u vakuumu osim ako se ne radi o balonu od nekog ekstremno jakog materijala, jer balon u vakuumu puca brzinom zvuka u vakuumu.

Slična stvar se desi kad pošaljemo balon u bezvazdušni prostor u orbitu oko Zemlje. Balon naglo pukne, sav materijal se raširi u okolni skoro prazan prostor. U praznom prostoru nema ni zvuka, tako da se eksplozija ne bi ni čula.

Kada gledate balon na Zemlji u vazduhu, on izgleda mirno, međutim te molekule su očajne da izlete iz balona i ako nema vanjskog pritiska da ih zadrži, one će izletjeti brzinom zvuka iz balona!

Molekule vazduha drže određene sile na okupu, isto i atome. Atomi i molekule iz balona “bježe” u vakuum zato što se već kreću određenim brzinama i nema ništa da ih zaustavi. Kad se nađu u vakuumu, ništa specijalno ne djeluje na njih osim onog šta je već u njima. Ako imaju određenu brzinu… nastaviti će se kretati tom brzinom dok se ne sudare s nekim drugim tijelom. Ako je molekula na okupu ona će i dalje ostati na okupu u vakuumu. Ništa je neće rastrgati. Nema sile u vakuumu, nego ima nedostatak sile. Ništa ne djeluje vakuumu, pa šta god ima neki unutrašnji pritisak, taj ga unutrašnji pritisak “podere” jer nema ništa s vana da taj pritisak izbalansira.

Šta je to Casimirov učinak ili Casimirov efekt?

Casimirov učinak ili Casimirov efekt nazvan je po nizozemskom fizičaru Hendriku Casimiru koji je 1948. predvidio postojanje sile izmedu dvije paralelne metalne ploče. Iste godine Casimir i Dirk Polder našli su izraz za silu izmedu atoma ili molekula na velikim udaljenostima, koja predstavlja relativističku verziju van der Waalsove sile medu neutralnim i nepolarnim česticama. Svi ovi učinci povezani su s kvantnim vakuumskim međudjelovanjima. Početni Casimirov rad svodi se na traženje energije elektromagnetskog polja u najnižem kvantnom stanju (vakuumu) uz prisustvo metalnih ploča koje postavljaju određene uvjete na polja. To se razmatranje može uopćiti na različite sustave koji se mogu opisati postavljanjem rubnih uvjeta na elektromagnetska polja. Tako umjesto paralelnih ploča možemo promatrati tijela drugačijih geometrija, kao što su valjci ili kugle. Umjesto metalnih mogu se uzeti magnetične ploče na čijim površinama eletromagnetsko polje mora zadovoljavati drugačije uvjete. Kakva god tijela odabrali, energija vakuuma takvog sustava može se izračunati koristeći metode kvantne teorije polja slične onima korištenima u početnom Casimirovom radu. Vakuumska energija će ovisiti o položajima tijela što znači da se među njima javljaju sile. Stvarna ili realna tijela nisu idealni vodiči i njihov utjecaj na elektromagnetska polja ne može se opisati samo s rubnim uvjetima na njihovoj površini. Prvi proračun Casimirove sile među realnim tijelima dao je Evgenij Lifshitz. Casimirova sila za ploče, kao i Casimir – Polderova i van der Waalsova sila mogu se dobiti kao limesi Lifshitzove jednakosti. U novije vrijeme Casimirov učinak dobio je na značaju zbog razvoja nanotehnologije. Minijaturizacijom mikro i nanoelektromehaničkih sustava (MEMS i NEMS) došlo se do toliko malih udaljenosti na kojima Casimirova sila postaje vrlo snažna. To može predstavljati probleme jer dolazi do sljepljivanja dijelova sustava. Sila među nekim materijalima može biti i odbojna, što bi pogodovalo ovakvim primjenama u tehnologiji. Uvjet za odbojnu silu je, međutim, postojanje magnetičnih materijala, koji bi magnetska svojstva zadržali i na visokim frekvencijama. Nedavno su otkriveni metamaterijali koji magnetska svojstva zadržavaju čak do optičkog dijela spektra te bi se mogla postići odbojna sila.

Izvor: Wikipedia

Ne, vakuum nije potpuno prazan prostor.

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja. U savremenoj kvantnoj teoriji polja vakuum je ispunjen kvantnim fluktuacijama.

Sama riječ vakuum je latinskog porijekla (od latinskog vacuus – prazan). Pritisak u vakuumu je mnogo niži od atmosferskog pritiska, i u idealnom slučaju teži pritisku od nula paskala. Najviši (najdublji) vakuum se nalazi u svemiru (10 − 14 Pa).

Njegova industrijska primjena započinje u 20-om vijeku, uvođenjem električne sijalice i vakuumske cijevi. Vakuum se može proizvesti tako što se iz nekog zatvorenog prostora pomoću takozvane vakuum-pumpe izvuče sav gas.

Osobine vakuuma i njegova primjena

Kroz vakuum se prostiru svjetlost, čestice, čvrsta tijela, električno i magnetno polje ali ne i zvuk – za prostiranje zvuka potrebna je materija. Toplota se kroz vakuum prostire zračenjem (elektromagnetni talasi iz infracrvenog dijela spektra) ali ne i provođenjem. Provođenje toplote se odvija preko materijalnih nosilaca te je u prostoru niskog pritiska znatno slabije, otuda primjena vakuuma u termosima.

Vakuum se koristi u brojnim procesima i uređajima. Prva uobičajena primjena je bila u sijalicama sa vlaknom da se zaštiti volframovo vlakno od hemijske degradacije. Hemijska inertnost vakuuma se također koristi za zavarivanje elektronskim mlazom, za nabacivanje tankih slojeva isparavanjem, za suho nagrizanje u proizvodnji poluprovodnika, za nabacivanje optičkih slojeva, vakuumsko pakovanje itd. Smanjenje konvekcije (miješanja) poboljšava toplotnu izolaciju termos boca. Visoki vakuum potpomaže degaziranje što se koristi za sušenje zamrzavanjem i vakuumsku destilaciju. Osobina vakuuma da propušta elektrone bez rasijavanja dovela je do primjene u elektronskom mikroskopu, vakuumskim cijevima (prvi radio) i katodnim cijevima (prvi televizori). Uklanjanje trenja u vazduhu stvaranjem vakuuma koriti se u konstrukciji ultracentrifuga i deponovanje energije u zamajcima.