Tag Archives: tijelo

Ovo su 52 zanimljive činjenice o ljudskom tijelu

LJUDSKO TIJELO:

1: Broj kostiju: 206
2: Broj mišića: 639
3: Broj bubrega: 2
4: Broj mliječnih zuba: 20
5: Broj rebara: 24 (12 para)
6: Broj srčane komore: 4
7: Najveća arterija: Aorta
8: Normalni krvni pritisak: 120/80 Mmhg
9: Ph krvi: 7.4
10: Broj pršljenova u kičmenom stupu: 33
11: Broj pršljenova na vratu: 7
12: Broj kostiju u srednjem uhu: 6
13: Broj kostiju na licu: 14
14: Broj kostiju u lubanji: 22
15: Broj kostiju u prsima: 25
16: Broj kostiju na rukama: 6
17: Broj mišića na ljudskoj ruci: 72
18: Broj pumpi u srcu: 2
19: Najveći organ: Koža
20: Najveća žlijezda: jetra
21: Najveća ćelija: ženska jajna ćelija
22: Najmanja ćelija: sperma
23: Najmanja kost: Srednje uho
24: Prvi transplantirani organ: Bubreg
25: Prosječna dužina tankog crijeva: 7m
26: Prosječna dužina debelog crijeva: 1,5 m
27: Prosečna težina novorođene bebe: 3 kg
28: Puls u jednom minutu: 72 puta
29: Normalna tjelesna temperatura: 37 ° C (98,4 ° F)
30: Prosječna količina krvi: 4 do 5 LITRA
31: ŽIVOTNO VRIJEME Crvena krvna zrnca: 120 dana
32: ŽIVOTNO VRIJEME Bijela krvna zrnca: 10 do 15 dana
33: Period trudnoće: 280 dana (40 tjedana)
34: Broj kostiju u ljudskom stopalu: 26
35: Broj kostiju u svakom zglobu: 8
36: Broj kostiju u ruci: 27
37: Najveća endokrina žlijezda: štitnjača
38: Najveći limfni organ: Slezina
40: Najveća i najjača kost: Femur
41: Najmanji mišić: Stapedius (srednje uho)
41: Broj kromosoma: 46 (23 para)
42: Broj kostiju novorođene djece: 306
43: Viskoznost krvi: 4,5 do 5,5
44: Univerzalna donatorska krvna grupa: O
45: Univerzalna krvna grupa primaoca: AB
46: Najveća bijela krvna zrnca: Monociti
47: Najmanja bijela krvna zrnca: limfociti
48: Povećani broj crvenih krvnih zrnaca naziva se: Policitemija
49: Banka krvi u tijelu je: Slezina
50: Rijeka života zove se: Krv
51: Normalni nivo holesterola u krvi: 100 mg / dl
52: Tečni dio krvi je: plazma

Savršeno dizajnirana mašina koja vam omogućava da uživate u ovoj avanturi zvanoj život.
Pobrini se za to.
Nemojte ga oštetiti porocima i ekscesima.

Šta je to centar masa?

Centar masa

 
 

 

Primjer držanja ravnoteže: igračka će ostati u ravnoteži same mako se post nalazi točno ispod centra mase.

 

Kod kosine ako reakcija podloge nije u istoj liniji s težištem (u ovom slučaju i centra mase) dolazi do prevrtanja.
Centar masa, centar mase ili središte mase je točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo. Ako se sustav čestica ili tijelo giba pod utjecajem vanjske sile, točka u kojoj se nalazi središte mase giba se kao da se u njoj nalazi sva masa sustava ili tijela. Ako tijelo nije jednolike gustoće, središte mase ne mora se nalaziti u geometrijskom središtu tijela. Središte mase katkad se nalazi i izvan volumena tijela (na primjer za tijela u obliku prstena ili potkove, za sustav zvijezda).

Središte mase podudara se s težištem tijela ako je gravitacijsko ubrzanje konstantno i jednako u svim točkama tijela. Koristi se za izračune u mehanici koji postaju jednostavniji kada se pretpostavi da se sva masa tijela nalazi koncentrirana u središtu mase. 

Centar masa ili centar mase nekoga tijela ili sustava čestica je točka u kojoj kao da je sadržana ukupna masa toga tijela ili sustava. Ovakav opis nije dovoljno jasan da bi se mogao smatrati formalnom definicijom, ali intuitivno upućuje na fizikalni smisao i neke primjene centra masa, na primjer: – količina gibanja tijela ili sustava jednaka je umnošku njegove mase i brzine njegovog centra masa; – ako na tijelo ili sustav ne djeluju vanjske sile, njegov centar masa miruje ili se giba jednoliko pravocrtno, dok se pojedini dijelovi tijela ili sustava mogu gibati drugačije (primjena 1. Newtonovog aksioma); – vanjska sila koja djeluje na tijelo ili sustav daje njegovom centru masa akceleraciju koja je jednaka omjeru te sile i mase tijela ili sustava, dok pojedini dijelovi tijela ili sustava mogu imati drugačije akceleracije (primjena 2. Newtonovog aksioma za nerelativističke brzine); – u nekim primjenama klasične mehanike koristi se pojam materijalna točka: to je matematička konstrukcija koja tijelo u cjelosti nadomješta s njegovim centrom masa, to jest prikazuje proizvoljno veliko tijelo kao točku u kojoj je doista sadržana njegova proizvoljno velika masa.

U ovome članku pojam čestica označava neku vrlo malu masu koja stvarno zauzima tako mali volumen da se njezin položaj može dobro opisati (u promatranom kontekstu) samo jednom točkom, to jest njezinim vektorom položaja. Tijelo kojemu dimenzije nisu zanemarivo male smatramo sastavljenim od ogromnog broja međusobnim silama povezanih čestica (ili zamišljamo kontinuiranu razdiobu tijela na diferencijalne elemente). Sustav čestica označava neki skup čestica koje stvarnim ili zamišljenim razgraničenjem možemo razlučiti od okoline (i koje mogu ali i ne moraju djelovati jedna na drugu).

Daljnja razmatranja temelje se na predodžbi da se pojedina čestica podudara sa svojim centrom masa (to jest volumen čestice je tako mali da je praktično sadržan u njezinom centru masa).

Definicija centra masa

Centar masa sustava od N čestica je točka C određena vektorom položaja  prema formuli

       (gdje je      ukupna masa sustava).

Pojedina čestica označena je simbolom “i” (i=1, 2, … N), tj. njezina masa je {displaystyle scriptstyle m_{i}} a njezin vektor položaja je .

Ista jednadžba može se koristiti i za određivanje centra masa sustava sastavljenog od proizvoljno velikih dijelova, ako znamo koordinate centra masa svakoga dijela. Tada je  masa pojedinog dijela, dok  označava vekor položaja centra masa toga dijela (primjer na skici dolje).

Centar masa tijela može se opisati istom gornjom formulom ako se zamišlja da se tijelo sastoji od N čestica. U stvarnom izračunu, međutim, umjesto ogromnog broja diskretnih sastavnih čestica zamišlja se kontinuirana razdioba tijela na sve sitnije dijelove, koji se graničnim procesom prevode u diferencijalne elemente mase {displaystyle scriptstyle dm} odnosno volumena . Tako se sume iz gornje jednadžbe prevode u integrale, što omogućuje korištenje poznatih metoda diferencijalnog računa:

       (gdje je      ukupna masa tijela).

Integriranje je samo simbolički naznačeno donjim indeksom uz integral: podrazumijeva se da su to trostruki određeni integrali po cijelom volumenu (“V”) tijela, kojima se konkretne granice definiraju po vanjskoj konturi tijela. Usto se u stvarnom računu diferencijalni element mase obično opisuje pomoću gustoće ρ (koja je funkcija položaja), tj. , pa formula poprima oblik

       (gdje je      ukupna masa tijela).

Centar masa homogenog tijela računa se samo pomoću njegovog volumena V. Budući da homogeno tijelo ima posvuda jednaku gustoću, ona se u gornjem izrazu za položaj centra masa vadi ispred integrala i pokrati s gustoćom u izrazu za masu  , pa se dobiva:

 .

Obrazloženje definicije: dokaz uloge centra masa

Budući da se gibanje čestice opisuje samo jednim vektorom položaja, njezina brzina i ubrzanje mogu se jednoznačno odrediti kao prva odnosno druga derivacija toga vektora položaja po vremenu. Zato je definiranje veličina i formuliranje zakona klasične mehanike najjednostavnije i najjasnije u slučaju čestice. Primjerice, poznati i praktični oblik 2. Newtonovog aksioma (u nerelativističkoj aproksimaciji) “suma sila jednaka je umnošku mase i akceleracije” predstavlja posve jasnu tvrdnju za pojedinu česticu: radi se o sumi svih sila koje djeluju na česticu, o masi čestice, te o akceleraciji čestice koja je jasno definirana preko njezinog vektora položaja.

No, postavlja se pitanje da li je moguće te zakone i veličine na sličan način formulirati i za sustav čestica, odnosno za tijelo kao cjelinu. Za spomenuti Newtonov aksiom, na primjer, nije unaprijed jasno da li je moguće i kako treba definirati pojam “akceleracija tijela”, budući da se tijelo sastoji od mnoštva čestica koje mogu imati različite akceleracije. Pokazuje se da rješenje problema omogućuje definicija centra masa.

U tu svrhu, analiziramo tijelo kao sustav čestica: za svaku česticu napišemo jednadžbu   (“suma sila jednaka je umnošku mase i akceleracije”), pa zbrojimo sve te jednadžbe. Ako za primjer uzmemo sustav od samo tri čestice s masama m1, m2, m3 odnosno akceleracijama  (a poopćenje na više čestica, odnosno tijelo, je očigledno), nakon zbrajanja dobivamo

gdje je Fv skraćena oznaka za zbroj svih vanjskih sila koje djeluju na sve čestice (unutarnje sile, kojima čestice eventualno međusobno djeluju, ponište se prilikom zbrajanja zbog zakona akcije i reakcije).

Na desnoj strani dobivenog izraza pojavio se zbroj umnožaka masa i akceleracija, koji nema očiglednoga smisla, ali na prvi pogled podsjeća na zbroj umnožaka masa i vektora položaja u definiciji centra masa. Jasno je da tu definiciju samo treba dva puta derivirati po vremenu da bi se od vektora položaja dobile akceleracije:

Prva od tri gornje jednadžbe je definicija centra masa za sustav od tri čestice (pomnožena s ukupnom masom, tako da na desnoj strani ostanu samo mase i vektori položaja pojedinih čestica). Njezinim deriviranjem po vremenu dobiva se druga jednadžba (vektori položaja prelaze u brzine). Svaki pribrojnik { je količina gibanja  pojedine čestice, npr. za prvu česticu . Ukupna količna gibanja  sustava je, po definiciji, jednaka zbroju količina gibanja svih čestica. No, dobivena jednadžba pokazuje da se ona može dobiti i jednostavnije: kao umnožak ukupne mase sustava i brzine njegovog centra masa

Posljednja u gornjoj skupini od tri analogne jednadžbe dobiva se daljnjim deriviranjem po vremenu, koje prevodi brzine u akceleracije. Ona pokazuje da je zbroj umnožaka  na desnoj strani jednak umnošku ukupne mase sustava i akceleracije njegovog centra masa. To konačno omogućuje tumačenje prethodnog rezultata, koji se dobio primjenom 2. Newtonovog aksioma na pojedinačne čestice:

.

Dakle, zakon “suma sila jednaka je umnošku mase i akceleracije” jednako vrijedi i za cijeli sustav odnosno tijelo, samo što se tvrdnja dnosi na akceleraciju njegovog centra masa, a u sumi sila  preostaju samo sile koje izvana djeluju na sustav odnosno na tijelo.

Ako takvih sila nema (ili se zbrajanjem ponište), centar masa miruje ili se giba jednoliko pravocrtno (nema akceleracije), pa je ukupna količina gibanja konstantna. Pritom se pojedine čestice ili dijelovi sustava ili tijela mogu gibati na različite druge načine, odnosno mijenjati svoje količine gibanja i imati različite akceleracije.

Primjer određivanja centra masa

Centar masa čekića C određuje se pomoću centara masa njegovih dijelova

Umjesto gornjih formula za centra masa, u kojima se koristi vektor položaja  kao oznaka za sve tri koordinate centra masa, u praktičnim se primjenama najčešće pojedina kooordinata zasebno računa. Tako npr. u Kartezijevom sustavu za x-koordinatu centra masa sustava od N čestica imamo (a i preostale dvije koordinate, ako je potrebno, računaju se iz analognih izraza):

.

Račun ilustriramo na jednostavnom primjeru: na skici desno prikazan je čekić kojemu se centar masa nalazi na osi x zbog simetričnog rasporeda masa. Na početnom dijelu osi naznačene su jedinice duljine (npr. centimetri): glava čekića mase m1=2kg ima centar masa u svojemu središtu, na koordinati x1=2cm, a drška mase m2=0,5kg na koordinati x2=6cm.

Centar masa tijela sa ovako opisanim dijelovima računa se (kako je već spomenuto) po formuli za centar masa sustava čestica, pa imamo

.

Odnos centra masa i težišta tijela

Iako među njima ima dosta sličnosti u praktičnim primjenama, u usporedbi s centrom masa pojam težišta nije tako jednoznačno definiran niti ima takav fundamentalni značaj u fizici. Već i njihove opisne definicije, “točka u kojoj kao da je sadržana sva masa tijela” (centar masa) i “točka u kojoj kao da je sadržana sva težina tijela” (težište), razotkrivaju glavne razlike i sličnosti. Za razliku od centra masa, težište ne ovisi samo o građi tijela nego i o gravitacijskom polju u kojemu se tijelo nalazi. No, u homogenom gravitacijskom polju težište tijela je ista točka kao i njegov centar masa.

Gravitacijsko polje na Zemlji skoro je sasvim homogeno, pa u većini praktičnih primjena nema potrebe u računu razlikovati težište tijela od centra masa. Primjerice, tornjevi Petronas u Maleziji visoki su oko 450 metara, a njihovo težište nalazi se samo oko 2 centimetra ispod centra masa (zato što gravitacijsko polje malo opada s visinom, pa je donja polovica mase malo teža od gornje). Stoga je sasvim razumljivo da mnogi jednostavniji tekstovi i elementarni udžbenici ne upozoravju na razliku između centra masa i težišta tijela, a neki te nazive koriste kao sinonime.

Ipak, težište tijela je konceptualno posve različit pojam od centra masa. U nehomogenom gravitacijskom polju njegov položaj nije jednoznačno povezan s tijelom: ako ga je uopće moguće definirati, položaj težišta ovisi o orijentaciji tijela u polju. Usto, čak i spomenuto malo odstupanje težišta od centra masa u približno homogenom Zemljinom polju može biti značajno kod preciznijih mjerenja. Zato su u poznatim standardnim udžbenicima iz fizike ta dva pojma jasno razdvojena. 

U različitim Wikipedijama, međutim, najčešće se pojavljuje samo jedan članak, naslovljen ili kao “Težište” ili kao “Centar masa”. U nekima od tih članaka, razlika između centra masa i težišta tijela opisana je korektno, u nekima je barem spomenuta, a u nekima uopće nije.

Izvori

  1.  središte mase, , “Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.
  2. Young H. D., Freedman R. A., Sears and Zemansky University Physics, Addison-Wesley, San Francisco (2004)
  3. Richard Feynman, The Feynman Lectures on Physics; Volume 1, Addison Wesley, U.S.A (1964)

Glavni izvor: Tekst je u cjelosti kopiran sa Wikipedije!

Koliki je koeficijent efikasnosti ljudskog tijela?

“Ovisno o vrsti energije, bilo 20% ili 100%.Prvo, tehnički, ljudsko tijelo ne pretvara materiju u energiju, ono samo ekstrahira kemijsku energiju iz hrane. Stvarna tvar se apsorbira u tijelu (poput proteina) ili se odbacuje u obliku vlage ili otpada.Studije o atletskom gibanju sugeriraju da ljudsko tijelo može okrenuti oko 20% energije hrane koju apsorbira u stvarnu mehaničku energiju (poput pretvaranja generatora ili podizanja predmeta). Ostatak ide u normalnu energiju tjelesnih procesa, ili se gubi zbog neučinkovitosti. Stvar je, kao i svaki energetski korisnik, sva izgubljena energija završava kao otpadna toplina. To znači da, ako ne proizvodite bilo koji drugi oblik energije, onda sve kalorije koje spalite završavaju kao tjelesna toplina.”, (1)

“Očitavanje MET (Metaboličke ekvivalentne zadaće) u uređaju u vašoj teretani pokazuje da vaše tijelo radi na 1Kcal / kg / h = 4184 J / kg / h i može se razumno točno mjeriti na osnovu toga koliko kisika testirana osoba koristi. Sjedeći je još otprilike 1 met, a vožnja biciklom na 100 W je oko 5.5 Mets.Dakle, čovjek od 75 kg, bicikliranjem na 100 Watts (100J / s) on mora učiniti 5.5 * 4184 * 75 / 3600s = 480 Watt tako učinkovitost od 20%.
Zapamtite ipak da osoba potroši 80-100Watti samo da bi ostala živa ne radeći ništa – za razliku od vašeg automobila. Postoji zanimljivo eksperimentalno mjerenje količine energije koju trebate da bi ostali živi, izračunata prije otprilike 100 godina, Harris-Benediktova jednadžba.”, (2)

Reference

  1. https://www.quora.com/How-efficient-is-the-human-body-at-converting-matter-food-into-energy
  2. https://physics.stackexchange.com/questions/46788/how-efficient-is-the-human-body