Tag Archives: komunikacija

Istraživači su ostvarili kvantno pamćenje u objektima udaljenim više od 50 km

Dok kvantni računari mogu raditi zanimljive stvari bez namjenske memorije, memorija bi pružila veliku fleksibilnost u pogledu vrsta algoritama koje bi mogli pokrenuti i kako kvantni sistemi mogu komunicirati jedni s drugima i s vanjskim svijetom. Izgradnja kvantne memorije je izuzetno izazovna, jer i čitanje i pisanje iz nje moraju biti izuzetno efikasni i precizni, a memorija mora raditi nešto što je netipično za kvantne sisteme: držati svoje stanje za značajno vrijeme.

No ako riješimo probleme, kvantna memorija nudi prilično neobična svojstva. Proces pisanja u kvantnu memoriju vrlo je sličan procesu kvantne teleportacije, što znači da se memorija potencijalno može prenijeti između različitih računarskih sredstava. A budući da je uređaj za pohranu kvantni objekt, postoji mogućnost da se dva qubita memorije na različitim lokacijama mogu ispreplesti, u suštini delokalizirajući vrijednost qubita.


U demonstraciji tog obećanja, kineski su istraživači ugradili kvantnu memoriju u objektima udaljenim više od 20 kilometara. Zasebno su izveli i zapetljavanje s fotonima koji su prešli 50 kilometara optičkog kabla. Ali proces prijenosa i umetanja dolazi s nesretnom nuspojavom: traje toliko dugo da memorija u međuvremenu izgubi koherenciju.

Kvantni grad
Osnovni obrisi eksperimenta poprilično su jasni za postupak koji je pomalo mutan. Ovdje se koriste kubiti mali oblaci hladnih atoma (oko stotinu miliona atoma za svaki). Smješteni su u stanje u kojem se atomi ne razlikuju iz kvantne perspektive i tako se mogu tretirati kao jedan kvantni objekt. Budući da će se kvantno stanje rasporediti istovremeno po svim atomima, to pruža malo veću stabilnost od ostalih oblika kvantne memorije. Stanje atomskog oblaka čita se i piše pomoću fotona, a atomi se postavljaju u optičku šupljinu koja hvata ove fotone. To osigurava da fotoni imaju mnogo mogućnosti za interakciju s atomskim oblakom, povećavajući efikasnost operacija.

Kad se stanje memorije postavi fotonom pisanja, atomski kolektiv emitira drugi foton što ukazuje na uspjeh. Polarizacija ovog fotona sadrži podatke koji se odnose na stanje atoma, pa služi kao sredstvo za zapetljavanje memorije.

Nažalost, taj foton je na talasnoj dužini koja i nije baš korisna jer se teži gubljenju tokom prijenosa. Dakle, istraživači su žrtvovali malo efikasnosti za puno korisnosti. Koristili su uređaj koji pomiče valnu dužinu fotona s bliskog infracrvenog na valnu dužinu koja se koristi u standardnim komunikacijskim vlaknima. Oko 30 posto fotona izgubljeno je, ali preostali se mogu prenijeti s visokom učinkovitošću preko postojećih vlakana (pod uvjetom da se tamo postavi pravi hardver gdje vlakno završi).


Postoje gubici zbog filtriranja buke i uvlačenja fotona u vlakno, ali cijeli je proces efikasan preko 30 posto, za kraj. U ovom slučaju, dva kraja su bila udaljena 11 km, na Kineskom univerzitetu za nauku i tehnologiju i softverskom parku Hefei.

Autori su stvorili dva kbita kvantne memorije, generisali fotone iz oba i poslali te fotone zasebnim kablovima u Software Park. Tamo su fotoni poslani kroz uređaj koji im je onemogućavao razlikovanje, zapetljavanje. Pošto su oni zauzvrat bili isprepleteni s kvantnom memorijom koja ih je proizvela, dva qubita memorije su tada bila isprepletena. Dok su boravili u istom laboratoriju, geometrija vlakana mogla je biti proizvoljna – bila je ekvivalentna isprepletanju dva bita memorije koja su bila udaljena 22 km.

To je veliki korak u odnosu na prethodni rekord od 1,4 km.

Idite dugo
Kako bi malo rastegnuli stvari, istraživači su se tada okrenuli dugom kalem kabelu. Dva fotona poslana su niz kabel i potom manipulirana tako da je bilo nemoguće odrediti koji su put krenuli kablom. To ih je opet zbunjivalo, a time i uspomene koje su u prvi plan emitirale fotone. Proces je zahtijevao da se prati faza dolaznih fotona, što je znatno teže, a samim tim i smanjena je ukupna efikasnost.

Za vlaknastu stazu dugu 50 km, to je dovelo do prilično niske efikasnosti, i to između 10-4. Što znači da se vrijeme za postizanje posrnuća povećalo – u ovom slučaju preko pola sekunde. I to je problem, jer je tipični životni vijek qubita pohranjenog u ovoj memoriji 70 mikrosekundi, što je puno kraće od procesa zamicanja. Dakle, pristup definitivno spada u kategoriju “nije baš spremno za proizvodnju”.

I to je nesretno jer pristup otvara niz vrlo intrigantnih mogućnosti. Jedan je da bi širenje qubita kroz dva objekta ovom delokalizacijom moglo omogućiti da se izvede jedan kvantni proračun na udaljenim objektima – moguće u onima koji koriste različit hardver koji ima različite snage i slabosti. A istraživači napominju da postoji tehnika koja se naziva zamjena zamke koja može još više proširiti udaljenost između memorija-qubita – pod uslovom da se kubiti drže u svom stanju. Ali ako sve to uključi neku količinu pogreške, ta će se greška brzo nagomilati i učiniti čitavu stvar beskorisnom.


Ništa od ovoga ne bi smjelo umanjiti postignuća koja su ovdje prikazana, ali pokazuje koliko još uvijek moramo ići. Neučinkovitost koja se pojavljuje na svakom koraku procesa, svaki predstavlja poseban inženjerski i / ili fizički izazov s kojim se moramo suočiti prije nego što bilo što od toga bude primjenjivo u stvarnom svijetu.

Izvor: Nature

Kako možemo uspjeti? Koristeći SOCIOFIZIKU! , govor od Alex 'Sandy' Pentland | TEDxBeaconStreet

Mi ljudi radimo u timovima, pokušavamo naše društvo učiniti boljim. To ne ide uvijek tako lahko. Svake godine pokušavamo napredovati, međutim ne napredujemo uvijek na osnovu naučnih istraživanja. Mogli bi međutim napredovati ako analiziramo razne testove koji su rađeni u društvu i timovima. Na osnovu toga bi mogli odrediti koji timovi su uspješni i po čemu se izdvajaju.

Na MIT smo na oči jednoj grupi studenata stavili određene detektore i senzore na tijela i mjerili nihova ponašanja dugi niz godina.
Odmah smo primjetili da kad stavimo ovakve senzore na tijela jednoj velikoj grupi ljudi, onda dobijamo podatke kakve nikad nismo u historiji imali. Na osnovu ovog možemo otkriti kako se raspoloženje širi, kako emocije itd. Na osnovu ovog možemo razviti društvene nauke kao nikad prije. 
Pokazalo se da mi i danas funkcionišemo na osnovu primitivnih gesti iz prošlosti koje pokazuju stah, uzbuđenje itd. Jezici koje smo razvili nisu ništa suštinski promjenili, samo su nagradili na te primitivne oblike komuniciranja, komuniciranje gestama i izrazima na licu, kao i govorom tijela, kako stojimo itd.
Koji su primjeri ovog?
Razmislite o energiji. Kad ste preplašeni, brže se krećete. Otišli smo u kafić i posmatrali speed dating događaj. Kad su parovi koji su razgovarali bili sinhornizovani, kad su gestama pokazivali slaganje, pokazalo se da možemo predvidjeti uspjeh njihovog razgovora bez da slušamo šta govore.
Ljudski odnosi su poput plesa. To su signali koji pokazju ishod komunikacije, poslovanja itd.
Pokazalo se da timovi i društva koja više komuniciraju, gdje ima više dinamike, da su uspješnija. Bitno je da razni članovi učestvuju što više, a što više učestvuju, društvo je zdravije i uspješnije.
Zalaganje i učešće je bitno za uspjeh, a drugo što je bitno je otkrivanje i otvorenost, odnosno koliko govorimo sa novim ljudima, sa onima koje ne poznajemo, koliko otkrivamo nove stvari. 
(Vaš način komuniciranja sa drugim ljudima je najbolji pokazatelj da li i koliko ćete uspjeti u životu.)
Ovi tragovi zalaganja i istraživanja ili otkrivanja su vrlo stari i karakteristični i za primitivna društva, ali i životinje, kao npr. pćele. Mi se ponašamo kao pćele. Ovo nam omogućuje da otkivamo obrasce ponašanja i da ih primjenimo ako su uspješni. 
Siromašna društva su skupine individua koje ne komuniciraju, ne druže se, ne istražuju nove stvari.
Interesantno je da se nedostatak druženja i zalaganja i učestvovanja svih u donošenju odluka i pravljanju projakata i istraživanja odražava na razvoj mozga kod djece. Djeca ne postanu dobra u svim stvarima koje vam trebaju da bi izgradili zdravo društvo. Rezultat odrastanja u lošem društvu, sa malo komunikacije i istraživanja i upoznavanja novih stvari jest da imamo loše zdravstvo i veliki kriminalitet.
Jedan primjer gdje bi mogli primjenti ova istraživanja jest da u gradovima izgradimo tramvajske mreže između svih kvartova, a ne samo do centra. Tako bi se djeca u tim gradovima bolje razvijala.
Društveno zalaganje i istraživanje je ključ zdravih sredina i zbog toga bi trebali više primjenjivati sociofiziku!
Izvor:
https://www.youtube.com/watch?v=C-wHdSJM_GI