Tag Archives: kalkulator

Šta znači koja tipka na naučnom digitronu?

Neke od glavnih opcija koje svaki naučni digitron koristi su:SHIFT služi da bi pozvali sve opcije koje se nalaze iznad standardnih tipki. Ako pretisnemo SHIFT kad god pretisnemo bilo koju tipku ta tipka će uključiti opciju koja se nalazi poviš nje.

DEG služi za prebacivanje stepena u radijane i obrnuto.

FSE služi za prebacivanje između fiksnog, naučnog i inžinjerskog moda.

MR služi za prisjećanje ne broj koji smo snimili u memoriju pomoću tipke MS. MC služi da bi se vrijednost u memoriji izbrisala. M+ broj sa displeja doda onom u memoriji i snimi rezultat. M- uradi obrnuto od M+.

hyp, sin, tan, cos su trignomoetrijske funkcije.

ln je logaritam sa bazom e, log je sa bazom 10.

Y^X je kad to hoćemo stepenovati neki broj na neki drugi broj.

Imamo isto korijen, kvadrat i procenat nekog broja.

Imamo zagrade koje koristimo isto kako bi ih koristili na papiru.

Imamo naravno brojeve od 0 do 9.EXP je eksponent.

AC znači da se sve izbriše, a CE da se izbriše samo vrijednost na displayu.

Imamo isto faktorijel, treći korijen, broj PI, broj e kao i inverzne funkcije trigonometrijskim i drugim funkcijama koje se obično nalaze poviš tipki i uključujemo ih preko spomenute opcije SHIFT.