Tag Archives: aerodinamička sila otpora

Šta je to aerodinamička sila otpora?

Aerodinamička sila otpora

Aerodinamička sila otpora je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je uzdužna os u smjeru strujanja zraka.Otpor tijela koji se kreće kroz zrak ovisi o:

gustoći zraka kroz koje se tijelo giba,
obliku tijela, njegovoj veličini, položaju u struji zraka i glatkoći površina, tj. površini dodirnih ploha tijela i zraka
površini presjeka tijela na najdebljem mjestu, okomito na pravac gibanja,
brzini gibanja tijela kroz zrak, pri ćemu otpor raste s kvadratom brzine


Veličina otpora tijela računa se pomoću jednadžbe:

gdje je:

Sile koje djeluju na aeroprofil: 1 -Napadni kut krila; 2 -Smjer kretanja; 3 -Uzgon; 4 -Aerodinamična sila otpora; 5 -Težina; 6 -Vučna sila;
R – cjelokupna aerodinamička sila otpora.
Cx – Koeficijent sile otpora tijela. Veličina se određuje istraživanjem, najčešće u aerodinamičkim tunelima, i ovisi o obliku, veličini tijela, položaju u struji zraka i glatkoći površina. Tijela aerodinamičkog oblika imaju najmanji a ravna ploča najveći koeficijent otpora.
S površina presjeka tijela na najdebljem mjestu, okomito na pravac gibanja mjereno u m2
ρ gustoća zraka (ili drugog fluida u kojem se tijelo nalazi) u kg/m3
v brzina kretanja tijela u m/s.

Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Aerodinami%C4%8Dka_sila_otporaKoja je univerzalna formula za otpor zraka? Šta je to aerodinamička sila otpora?

Aerodinamička sila otpora

 
 

Aerodinamička sila otpora je sila koja djeluje suprotno od smjera kretanja nekog krutog tijela. Tijela imaju najmanju silu otpora ako im je uzdužna os u smjeru strujanja zraka.

Otpor tijela koji se kreće kroz zrak ovisi o:

  • gustoći zraka kroz koje se tijelo giba,
  • obliku tijela, njegovoj veličini, položaju u struji zraka i glatkoći površina,
  • površini presjeka tijela na najdebljem mjestu, okomito na pravac gibanja,
  • brzini gibanja tijela kroz zrak, pri ćemu otpor raste s kvadratom brzine

Univerzalna formula za otpor zraka je:

gdje je:

 

Sile koje djeluju na aeroprofil: 1 -Napadni kut krila; 2 -Smjer kretanja; 3 -Uzgon; 4 -Aerodinamična sila otpora; 5 -Težina; 6 -Vučna sila;

  • R – cjelokupna aerodinamička sila otpora.
  • Cx – Koeficijent sile otpora tijela. Veličina se određuje istraživanjem, najčešće u aerodinamičkim tunelima, i ovisi o obliku, veličini tijela, položaju u struji zraka i glatkoći površina. Tijela aerodinamičkog oblika imaju najmanji a ravna ploča najveći koeficijent otpora.
  • S površina presjeka tijela na najdebljem mjestu, okomito na pravac gibanja mjereno u m2
  • ρ gustoća zraka (ili drugog fluida u kojem se tijelo nalazi) u kg/m3
  • v brzina kretanja tijela u m/s.

Izvor: Wikipedia