Category Archives: Kinematika

Kako se kretanje dijeli prema obliku putanje?

Prema obliku putanje mehaničko kretanje može biti:
 • pravoliniјsko
 • krivoliniјsko
 • kružno
Prema stalnosti brzine deli se na ravnomerno i neravnomerno.
Ravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji, kada telo za iste vremenske intervale prelazi jednake dužine puta.
Neravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji kada telo za iste vremenske intervale prelazi različite dužine puta.

Kako se kretanje dijeli prema obliku putanje?

Prema obliku putanje mehaničko kretanje može biti:
 • pravoliniјsko
 • krivoliniјsko
 • kružno
Prema stalnosti brzine deli se na ravnomerno i neravnomerno.
Ravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji, kada telo za iste vremenske intervale prelazi jednake dužine puta.
Neravnomerno pravolinisko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji kada telo za iste vremenske intervale prelazi različite dužine puta.

Što je to materijalna točka?

Materijalna točka

 
 

Kod dizanja teških tereta vrlo je važno poznavati težište, koje treba biti u istoj okomitoj liniji s kukom na dizalici kako bi predmet (u ovom slučaju parni bubanj) bio u ravnoteži prilikom dizanja.

Kosi hitacprojektila koji je izbačen brzinom 10 m/s pod različitim kutevima (u vakuumu).

Razne putanje u balistici (kosi hitac):
Crna putanja: parabola kada nema otpora zraka,
Plava putanja: Stokesova balistička krivulja
Zelena putanja: Newtonova balistička krivulja.
 

Materijalna točka je idealizirano tijelo kojemu je ukupna masa koncentrirana u jednoj točki, misaona tvorevina kojom se, radi pojednostavnjivanja, u klasičnim fizikalnim tumačenjima nadomješta tijelo kad se pri ispitivanju njegova gibanja ne mora paziti na unutarnju građu i razlike između gibanja pojedinih njegovih dijelova i kad je svaka njegova dimenzija neusporedivo manja od ostalih prostornih dimenzija u razmatranom problemu.

Primjeri

Težište

Težište je materijalna točka u kojoj djeluje rezultanta sila što djeluju na neko tijelo ili sustav materijalnih točaka u polju sile teže; u toj točki može se zamisliti kao da je sabrana sva masa tijela, odnosno sustava materijalnih točaka. Ako kruto tijelo ima središte, os ili ravninusimetrije, njegovo se težište podudara s tim središtem ili leži na toj osi, odnosno u toj ravnini. U praksi se težište krutoga tijela određuje tako da se tijelo objesi u nekoj od svojih točaka; tada, u položaju ravnoteže, težište tijela leži na okomici ispod objesišta. Ako se to isto ponovi u nekoj drugoj točki tijela, težište će ponovno ležati na okomici ispod objesišta. Sjecište tako određenih okomica bit će težište tijela. Ako se tijelo ili sustav materijalnih točaka ne nalazi u polju sile teže, određuje se na sličan način središte mase, što je općenitiji pojam od težišta. Središte mase podudara se s težištem tijela ako je gravitacijsko ubrzanje konstantno i jednako u svim točkama tijela. Pravac u kojem djeluje težina tijela, a prolazi kroz njegovo težište, zove se težišnica. Tijelo, poduprto u težištu, nalazi se u ravnoteži. Težište tijela ne mora se nalaziti u samom tijelu, ono može biti i izvan tijela, na primjer kod prstena.

Kosi hitac

 

Kosi hitac je složeno ili krivocrtno gibanje nastalo kada vektor početne brzine izbačenog tijela (obično projektil) zatvara oštri kut prema vodoravnoj ravnini. Putanja tijela ima oblik parabole s tjemenom na vrhu. Na izbačeno tijelo djeluje vektor kose početne brzine te ubrzanje zemljine sile teže.

Hitac je izbačaj tijela u prostor i složeno gibanje koje nastane kada na izbačeno tijelo djeluje sila teža. Ovisno o smjeru vektora početne brzine prema sili teži, hitac može biti horizontalni ili vodoravni (gibanje materijalne točke koja je izbačena vodoravno u polju sile teže), okomiti (gibanje materijalne točke koja je izbačena u polju sile teže okomito prema gore ili prema dolje) i kosi (gibanje materijalne točke koja je izbačena u polju sile teže pod kutom prema vodoravnoj ravnini). Ako je otpor zraka zanemariv, putanja gibanja je parabola.

Izvori

 1. materijalna točka,  “Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.
 2. težište, “Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.
 3. središte mase,  “Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.
 4. Velimir Kruz: “Tehnička fizika za tehničke škole”, “Školska knjiga” Zagreb, 1969.
 5. hitac, “Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.

Glavni izvor: Wikipedia

Šta je to periodično kretanje?

Periodično kretanje

 

Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja na isti način. Najjednostavniji oblici periodičnog kretanja su ravnomerno kružno kretanje i oscilatorno kretanje. Ravnomerno kružno kretanje je periodicno kretanje koje se odvija u okviru kruga i ima stalnu brzinu. Oscilatorno kretanje je periodično kretanje kod koga je amplituda male dužine u odnosu na dimenzije sistema. Veličine periodičnog kretanja su: elongacija, amplituda, period oscilovanja i frekvencija.

Elongacija i amplituda

Elongacija je rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja. Najveća elongacija ili najveće rastojanje oscilujućeg tela od ravnotežnog položaja naziva se amplituda.

Period oscilovanja i frekvencija

Najmanji interval vremena za koji telo izvrši jednu oscilaciju naziva se period oscilovanja. Jedinica je sekunda. Obeležava se sa T.

T = t/n

Gde je t = vreme, n = broj oscilacija i T = period.

Frekvencija je broj oscilacija u jedinici vremena. Obeležava se sa ν. Jedinica je Hz (herc).

ν

Šta je to obrtno ili rotaciono kretanje?

Rotaciono kretanje čvrstog tela

 

Pod krutim telom se podrazumeva zamišljen mehanički sistem od velikog broja materijalnih tačaka, čija se međusobna rastojanja ne menjaju tokom vremena bez obzira da li telo miruje ili se kreće. Tokom kretanja svaka njegova tačka opisuje svoju putanju. U slučaju rotacionog kretanja sve tačke opisuju kružne putanje u ravnima koje su normalne na osu rotacije i čiji se centri nalaze na toj osi. Iz ovog se može primetiti sledeće: a) tačke koje pripadaju osi rotacije ostaju nepokretne za sve vreme kretanja tela; b) da svaka tačka tela ima svoju putanju, brzinu i ubrzanje, usled čega ove veličine ne mogu da posluže za određivanje kretanja celog tela; c) da se radijus vektori svih tačaka (vektor povučen iz centra odgovarajuće kružnice u datu tačku) zaokrenu za isti ugao Δφ u toku rotacije. Ugao Δφ naziva se ugao zaokreta ili ugaoni pomeraj celog krutog tela. 

Ugaoni pomeraj

Ugaoni pomeraj uzima se kao jedna od kinematičkih karakteristika rotacionog kretanja krutog tela, jer je isti za sve njegove tačke. Da bi smo definisali kretanje, vezaćemo za osu rotacije z-osu Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema i smatraćemo da je smer rotacije tela pozitivan ako ugaoni pomeraj raste od nepomične ravni I u smeru koji je suprotan smeru obrtanja kazaljke na satu (za posmatrača koji gleda iz pozitivnog smera z-ose) a da je negativan – ako raste u smeru obrtanja kazaljke na satu.

 

Rotaciono kretanje čvrstih tela

Pri rotaciji tela veličina ugaonog pomeraja Δφ raste u toku vremena po zakonu:

Δφ = φ(t)

Funkcija koja u odnosu na datu osu određuje položaj tela u svakom trenutku smatra se da je jednoznačna, neprekidna i diferencijabilna u toku celog kretanja.

Da bi ugaoni pomeraj definisao rotaciju tela mora se prikazati kao uslovni vektor:

Δφ ⃗ = Δφ ⋅ ω ⃗0

Intenzitet vektora Δφ ⃗ je brojno jednak ugaonom pomeraju Δφ , pravac se poklapa sa osom rotacije a smer je na onu stranu odakle se vidi da se rotacija vrši u pozitivnom smeru. Vektor ω ⃗o je ort ose rotacije. Treba naglasiti da se samo vrlo mali ugaoni pomeraji ?φ mogu tretirati kao vektori, jer podležu vektorskom sabiranju odnosno vektorskoj algebri

Pored ugaonog pomeraja kinematičke karakteristike obrtanja krutog tela oko nepokretne ose su još i ugaona brzina ω i ugaono ubrzanje α .

Ugaona brzina

Srednja ugaona brzina (za dati vremenski interval) jednaka je količniku priraštaja ugaonog pomeraja i vremenskog intervala u kojem je taj priraštaj nastao.

ω ⃗sr = (Δφ ⃗)/Δt

Granična vrednost količnika Δφ ⃗ / Δ? , kada Δ? teži nuli , naziva se trenutna ugaona brzina ,

ω ⃗= lim Δt→0 (Δφ/Δt)

Prema ovoj jednačini se vidi da je ugaona brzina tela jednaka prvom izvodu vektora pomeraja po vremenu. Vektor ugaone brzine ω ⃗ ima intenzitet jednak ?φ / ?? , pravac duž ose rotacije tela, a smer joj se određuje po pravilu desnog zavrtnja.Odnosno to je vektor kolinearan sa vektorom ugaonog pomeraja , pa se može predstaviti u obliku :

ω ⃗ = ω ⋅ ω ⃗0

Rotacija tela sa konstantnom ugaonom brzinom ω ⃗ = const naziva se jednako rotaciono kretanje – periodično kretanje.

Ugaono ubrzanje

Pri neravnomernom obrtanju tela oko nepokretne ose, ugaona brzina je promenljiva. Promena vektora ugaone brzine u nekom intervalu vremena Δ? naziva se srednje ugaono ubrzanje :

α ⃗sr = (Δω ⃗)/Δt

Granična vrednost kojoj teži odnos (Δω ⃗)/Δt , kad Δ? teži nuli, naziva se trenutnim ugaonim ubrzanjem:

α ⃗ =lim(Δt⟶0)⁡((Δω ⃗)/Δt)= (dω ⃗)/dt = dω/dt ⋅ (ω0 ) ⃗

jer je ω ⃗ 0 = const.

Dakle, ugaono ubrzanje obrtnog tela jednako je prvom izvodu vektora ugaone brzine po vremenu. Vektor ugaonog ubrzanja α ⃗ leži na osi rotacije kao i vektor ugaone brzine, a njegov smer zavisi od znaka priraštaja ugaone brzine. Ako je obrtanje tela ubrzano onda se smer vektora ugaonog ubrzanja poklapa sa smerom vektora ugaone brzine, a ako je obrtanje usporeno onda ovi vektori imaju suprotne smerove.

Jedinica ugaone brzine je jedan radijan u sekundi ( rad/s) , dok je jedinica ugaonog ubrzanja radijan u sekundi na kvadrat ( rad/s2 ).

Primeri rotacionog kretanja tela

Ravnomerno rotaciono kretanje tela

Ako je ugaona brzina ω ⃗ tela koje rotira konstantna u nekom vremenskom intervalu, takvo rotaciono kretanje naziva se ravnomerno rotaciono . U tom slučaju, integraljenjem jednačine

ω ⃗ = (dφ ⃗)/dt = const

možemo dobiti zakon ravnomernog obrtanja tela. Pretpostavićemo da je u početnom trenutku ?=0 vrednost ugla φ = φ0 , tada integraljenjem dobijamo:

φ = ω? + φ0

Prema tome ravnomerno rotaciono kretanje karakteriše se sledećim jednačinama: 

φ ⃗ = 0, ω ⃗ = const i φ = φ0 + ω? .

Ravnomerno ubrzano rotaciono kretanje tela

Ako je vektor ugaonog ubrzanja α ⃗ = const u nekom vremenskom intervalu, takvo kretanje tela naziva se ravnomerno ubrzanim, pa na osnovu definicije imamo:

α ⃗ = (dω ⃗)/dt = (α0 ) ⃗ = const

Zakon ravnomerno promenljivog obrtanja tela dobijamo integraljenjem ove jednačine uz uslov da je u početnom trenutku ?=0 ugaona brzina bila ω = ω0 :

ω = ω0 + α0 ?

ovu jednačinu možemo napisati u obliku

?φ = ω0 ?? + αo ???

posle njenog integraljenja sa istim početnim uslovima, dobijamo zakon promenljivog obrtanja krutog tela oko nepokretne ose u obliku

φ = ω0? + 1/2 α0t2 + φ0

Na osnovu dobijenih jednačina vidi se analogija formula sa ravnomernim i jednako ubrzanim translatornim kretanjem.

Reference

 1.  Žižić, Božidar (1979). Kurs opšte fizike – fizička mehanika. Beograd: Naučna knjiga. стр. 37. ISBN 06-803/1.
 2.  drDragovan V. Blagojević, drMilan L. Gligorić (1977). Mehanika. Beograd: Radnički univerzitet “Novi Beograd”. стр. 244. ISBN 413-241/74-02.

Šta je to jednoliko pravolinijsko kretanje?

Jednoliko kretanje po pravcu

Formula za brzinu tijela tokom jednolikog pravolinijskog kretanja je:

Pomnožimo li jednačinu s nazivnikom dobijemo da je:

s=v × t

Uz to formula za vrijeme glasi:

Formula za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafika jednolikog kretanja, gdje dobijemo lik pravougaonika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje proizvodom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Formula za v dobije se iz s-t grafika, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta formula zaključi.

 • Pravac u s-t grafiku je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu (y) osu, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
 • Pravac u v-t grafiku je zapravo ravna linija što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.

Šta je to horizontalni hitac?

Horizontalni ili vodoravni hitac

 
 

Vodoravni hitac je gibanje čestice koja je izbačena vodoravno početnom brzinom u polju sile teže. Ako je zanemariv otpor zraka, staza čestice je parabola.

Pri vodoravnom hitcu važno je znati dvije stvari:

1. Brzina se u vodoravnom smjeru s vremenom ne povećava, niti smanjuje, a put je u istom vremenskom razmaku jednak te se izračunava pomoću formule za jednoliko gibanje:

2. Brzina u okomitom smjeru raste po formuli za jednoliko ubrzano gibanje: , pri čemu je a=g odnosno 9,81 m/s2.


Pri promjeni početne brzine v0 ukupno vrijeme trajanja puta tijela do dna je jednako. Trajanje puta, dakle ovisi jedino o visini tijela od tla.


Za izračunavanje ukupno prijeđenog puta: prvo treba izračunati vrijeme t, za koje tijelo padne na tlo, pomoću formule t2=2s/a; a zatim uvrstiti to vrijeme t u formulu . Sada imamo put okomiti i vodoravni te samo treba pomoću Pitagorinog poučka izračunati ukupni put: s2=sokomiti2 + svodoravni2

Za izračunavanje brzine na kraju puta: treba izračunati samo v-okomitu, pošto je vodoravna brzina konstantna. , odnosno v2=2as. Sada pomoću pitagorinog poučka izračunavamo brzinu v na kraju puta: v2=vokomiti2 + vvodoravni2


Isto tako računamo brzinu v i put s u nekom vremenu t.

Vodoravni hitac spada u posebne slučajeve hica u zrakopraznom prostoru, u koje još spada okomiti hitac u vis, okomiti hitac dolje i slobodni pad. Vodoravni hitac je posebna vrsta kosog hitca, koji predstavlja sastavljeno gibanje slobodne materijalne točke M na koju djeluje jednoliko gravitacijsko polje. Kad je kosi hitac u vodoravnom smjeru, predstavlja jednoliko gibanje po pravcu brzinom koja je konstantna.

Šta je to kosi hitac?

Kosi hitac

Kosi hitac je kretanje tijela bačenog početnom brzinom pod određenim uglom. Putanja je parabola s tjemenom na vrhu. Ugao pod kojim je tijelo bačeno zove se ugao elevacije ili elevacioni ugao.

Kinematička analiza

Vektor početne brzine v0 zaklapa ugao α sa horizontalom. Zbog toga se on rastavlja na dvije komponente: horizontalnu i okomitu.

Horizontalna komponenta brzine je konstantna tokom cijelog kretanja i iznosi:

Ona je odgovorna za kretanje tijela po x-osi, odnosno po horizontali. Što je veća horizontalna komponenta brzine, tijelo će imati veći domet.

Vertikalna komponenta brzine  ravnomjerno opada dok tijelo ne postigne maksimalnu visinu. Tada je . Nakon tog trenutka intenzitet raste, ali je njen vektor usmjeren prema dole, što bi značilo da je sada brzina negativna u datom referentnom sistemu. Intenzitet brzine nakon vremenskog intervala t od početka kretanja određen je relacijom:

U početnom trenutku

Iz ovoga se vidi da je kretanje po y-osi zapravo vertikalni hitac uvis, a sam kosi hitac je slaganje dvaju kretanja: jednakopromjenjivog po y-osi i ravnomjernog pravolinijskog po x-osi, zbog čega je putanja krivulja – parabola. Ukoliko otpor zraka ima uticaj na putanju, onda je putanja tzv. balistička kriva.

Vrijeme kretanja

Obilježimo sa t1 vrijeme penjanja do maksimalne visine h. Posmatrajmo kretanje po y-osi. Na osnovu formule za vertikalnu brzinu , možemo odrediti vrijeme t1. Kada je tijelo u najvišoj tački kretanja, odnosno na maksimalnoj visini, njegova vertikalna brzina je jednaka nuli, odnosno . Ako to uvrstimo u prethodnu jednakost, dobit ćemo:

 

Komponente početne brzine i putanja kosog hica

ili

Ukupno vrijeme t ćemo naći ako u jednačinu puta po y-osi uvrstimo da je , jer kad tijelo padne na tlo (završi kretanje), nalazi se na visini 0.

ili

Odavde vidimo da je , što znači da je vrijeme od bacanja do postizanja maksimalne visine jednako vremanu od postizanja maksimalne visine do pada. Ovo vrijedi samo ako se tijelo baca sa iste visine na koju i pada, odnosno ako se kretanje dešava iznad ravne podloge.

Maksimalna visina

Tijelo će doći u najvišu tačku ta vrijeme . Ako uvrstimo to vrijeme u formulu , dobit ćemo:

 

Maksimalna visina hica

ili

Domet

Domet je pređeni put po x-osi, odnosno po horizontali. Domet kosog hica zavisi, kao i sve ostalo, od početne brzine i elevacionog ugla. Pošto je kretanje po x-osi ravnomjerno pravolinijsko, domet je jednak proizvodu horizontalne brzine vx i ukupnog vremena kretanja t.

 

Domet kosog hica

Domet je najveći za ugao α = 45° i iznosi .

Šta je to vertikalni hitac?

Vertikalni hitac

 

Vertikalni hitac je kretanje tijela u vertikalnom smjeru, najčešće se podrazumjeva da se to kretanje odvija na Zemlji (tj. u aproksimativno-homogenom polju). Pri vertikalnom hitcu tijelu dajemo početnu komponentu brzine u vertikalnom smjeru . Jednačina kretanja za vertikalni hitac glasi:

je akceleracija koju gravitaciono polje daje tijelu. Pretpostavljamo da je gravitaciono polje homogeno (tj. da se ne mjenja s visinom i vremenom) te da ima samo vertikalnu komponentu.