O nama

Fizika je nauka o prirodi, o zakonitostima koje vladaju u njoj. Fizika je nastala iz filozofije prirode kad su se špekulacije o prirodi zamijenile eksperimentalnim i teorijskim (matematičkim) saznanjima. Danas je fizika osnova svakog tehnološkog i društvenog napredka, jer znanja koja ona daje pomažu ljudima da ostvare napredak i spoznaju.

Stranica svafizika je nastala kao rezultat želje jednog mladog fizičara da približi fiziku laicima (onima koji nisu upućeni u nju), ali i da sam sebi bolje razjasni koncepte u fizici, poput energije, materije, prostora i vremena.

Šta možete naći na stranici svafizika? Detaljno objašnjenje koncepata u fizici uz primjere zadataka, ali i mnogo toga drugog što je direktno ili indireknto vezano za fiziku. 

Pored drugih zanimljivosti i vijesti iz svijeta nauke, tehnologije i filozofije, na ovoj stranici imate skoro svu fiziku:

Ovo je ukratko sadržaj koji se još razvija, neki linkovi su dodani, a bit će svi uskoro:

1.UVOD

2. MEHANIKA

2.2. Kinematika

2.1.1. Kinematika translatornog kretanja

2.1.2. Kinematika obrtnog kretanja

 • Obrtno kretanje
 • Srednja ugaona brzina – trenutna ugaona brzina
 • Podjela kretanja prema ugaonoj brzini
 • Ugaono ubrzanje – srednje ugaono ubrzanje – trenutno ugaono ubrzanje
 • Jednoliko obrtno kretanje
 • Jednoliko ubrzano obrtno kretanje
 • Jednoliko usporeno obrtno kretanje
 • Kružno kretanje
 • Radijalno (normalno ili centripetalno) ubrzanje
 • Tangencijalno ubrzanje

2.2. Dinamika

2.2.1. Dinamika translatornog kretanja

2.2.2. Dinamika rotacionog kretanja

 • Moment sile
 • Moment inercije tijela
 • Osnovne jednačine dinamike obrtnog tijela
 • Moment impulsa (Moment količine kretanja)
 • Inercijalne sile u sistemima koji se obrću

2.2.3. Mehanički rad, snaga i energija

 • Mehanički rad
 • Snaga
 • Kinetička energija
 • Gravitaciona potencijalna energija
 • Elastična potencijalna energija
 • Stepen korisnog dejstva
 • Rad pri obrtnom kretanju
 • Snaga pri obrtnom kretanju
 • Energija tijela pri obrtnom kretanju oko nepomične ose
 • Energija tijela koje vrši translatorno i obrtno ravninsko kretanje
 • Energija tijela koje osciluje

2.2.4. Gravitaciono polje i kretanje tijela u njemu

2.3. Statika

2.3.1. Slaganje sila

 • Slaganje kolinearnih sila istog smjera
 • Slaganje kolineranih sila suprotnog smjera
 • Slaganje sila koje djeluju u istoj tački pod određenim uglom
 • Slaganje kosih sila sa različitim napadnim tačkama
 • Slaganje paralenih sila istog smjera
 • Slaganje paralelnih sila suprotnog smjera
 • Spreg sila
 • Uslov ravnoteže materijalne tačke
 • Uslov ravnoteže krutog tijela
 • Vrste ravnoteže tijela: stabilna, labilna, indiferentna
 • Stabilnost tijela
 • Proste mašine: dvokraka (dvostrana) ili poluga prve vrste, jednokraka poluga (jednostrana) ili poluga druge vrste
 • Koturovi
 • Koturače
 • Točak na vratilu
 • Strma ravan
 • Klin
 • Zavrtanj
 • Pritisak

2.4. Zakoni održanja

 • Zakon održanja impulsa (količine kretanja) u izolovanom sistemu
 • Primjena zakona održanja impulsa kod reaktivnog kretanja
 • Zakon održanja momenta impulsa (moment količine kretanja) u izolovanom sistemu
 • Zakon održanja energije
 • Zakon o održanju mehaničke energije
 • Zakon o održanju energije o toplotno izolovanom sistemu (adijabatski izolovan sistem)
 • Zakon o održanju energije – mase u zatvorenom sistemu

2.5. Hidromehanika i aeromenahika

2.5.1. Tečnosti i gasovi u ravnoteži

2.5.2. Dinamika fluida

 • Strujna linija, strujna cijev
 • Protok tečnosti. Jednačina kontinuiteta strujanja.
 • Bernulijeva jednačina. Pritisci u strujnoj cijevi.
 • Torricelijeva teorema.
 • Isticanje realne tečnosti.
 • Unutrašnje trenje (viskoznost)
 • Poiseuilleov obrazac
 • Stokesova sila trenja
 • Otpor sredine

2..6. Oscilatorno kretanje

 • Harmonijsko oscilatorno kretanje
 • Predstavljanje oscilacija pomoću vektora amplitude
 • Slaganje harmonijskih oscilacija
 • Slaganje dvije oscilacije istog pravca i iste frekvencije
 • Slaganje međusobno okomitih oscilacija iste frekvencije
 • Matematičko klatno
 • Fizičko klatno
 • Torziono klatno
 • Prigušene mehaničke oscilacije
 • Prinudne oscilacije. Rezonancija.

2.7. Mehanički talasi i zvuk

2.7.1. Talasno kretanje

 • Transverzalni i longitudinalni mehanički talasi
 • Brzina prostiranja talasa
 • Jednačina ravanskog talasa. Jednačina sfernog talasa. Jačina ili intenzitet talasa.
 • Interferencija talasa
 • Huygensov princip
 • Refleksija ravanskog talasa.
 • Stojeći talas
 • Prelamanje ravanskih talasa.

2.7.2. Zvučni talasi

 1. Molekularna fizika. Toplota.

3.1. Molekularno kinetička teorija gasova.

3.1.1. Osnovi molekularno kinetičke teorije.

 • Osnovne postavke molekularno kinetičke teorije
 • Unutrašnja energija tijela
 • Temperatura
 • Količina tvari. Veličina molekula (atoma)
 • Osnovna jednačina molekularno kinetičke teorije gasova – jednačina za pritisak
 • Raspodjela molekula po brzini
 • Srednja brzina molekula
 • Srednja kvadratna ili efektivna brzina molekula
 • Najvjerovatnija brzina molekula
 • Srednja kinetička energija molekula
 • Ravnomjerna raspodjela energija po stepenima slobode kretanja

3.2. Gasni zakoni

 • Izotermički proces
 • Izobarni gasni proces
 • Izohorni gasni proces
 • Opšta jednačina gasnog stanja za idealne gasove
 • Adijabatski procesi
 • Realni gasovi (Van der Walsova jednačina)
 • Specifični toplotni kapacitet gasova

3.3. Kondenzovano stanje tvari

3.3.1. Molekularne pojave u tečnostima

 • Površinski napon. Sile površinskog napona
 • Kapilarnost

3.3.2. Molekularne pojave u čvrstim tijelima

 • Deformacija tijela. Vrste deformacije
 • Hookeov zakon

3.3.3. Termodinamičko širenje čvrstih tvari i tečnosti

 • Linearno termičko širenje
 • Površinsko termičko širenje
 • Zapreminsko termičko širenje
 • Termičko širenje tečnosti
 • Zavisnost zapreminske mase od temperature

3.4. Termodinamika

3.4.1 Toplota i rad

 • Količina toplote
 • Jednačina toplotne ravnoteže
 • Prvi princip termodinamike
 • Termodinamički procesi: izobarni, izotermički, izohorni, adijabatski
 • Drugi princip termodinamike
 • Carnotov kružni proces
 • Entropija
 • Treći princip termodinamike
 • Prenošenje toplote: provođenje, strujaje, zračenje

3.4.2. Fazni prelazi

 • Topljenje i očvrščavanje
 • Isparavanje i kondenzacija
 • Trojna tačka
 • Toplota sagorijevanja
 1. ELEKTRICITET I MAGENTIZAM

4.1. Elektrostatika

 • Elektricitet i struktura atoma
 • Coulombov zakon
 • Električno polje
 • Električni fluks
 • Rad sile električnog polja. Potencijalna energija 2 tačkasta naelektrisanja
 • Električni potencijal i napon
 • Kretanje naelektrisanih čestica u homogenom električnom polju
 • Električni kapacitet provodnika
 • Električni kondenzatori. Kapacitet kondenzatora
 • Vezivanje kondenzatora
 • Energija električnog polja kondenzatora

4.2. Električna struja

4.2.1. Jendosmjerna električna struja

 • Jačina i gustina el. struje
 • Električni otpor i provodnost provodnika
 • Zavisnost el. otpora o temperature
 • Ohmov zakon
 • Kirchoffova pravila
 • Vezivanje otpora u strujnom krugu
 • Mjerenje otpora. Wheatsonov most. Transformacija zvijezde i trokuta. Ampermetar i voltmetar
 • Vezivanje el. izvora u strujnom krugu
 • Rad, snaga i toplotno dejstvo el. struje

4.2.2. Električna struja u tečnostima

 • Faradayevi zakoni elektrolize

4.3. Magnetno polje

4.3.2. Magnetno polje el. struje

 • Magnetno polje pravolinijskog provodnika
 • Magnetno polje kružnog provodnika sa strujom
 • Magnetno polje solenoida
 • Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik
 • Uzajamno dejstvo beskonačnih pravih paralenih strujnih prvodnika
 • Kretanje naelektrisanih čestica u homogenom magnetnom polju

4.4. Elektromagnetna indukcija

 • Faradayev zakon
 • Lenzovo pravilo
 • Samoindukcija
 • Uzajamna indukcija
 • Energija magnetnog polja zavojnice

4.5. Naizmjenična el. struja

 • Trenutbe i efektivne vrijednosti napona i struje
 • Otpori u kolu naizmjenične struje: omski, induktivni i kapacitivni
 • Redna veza otpora
 • Paralelna veza otpora
 • Snaga naizmjenične struje
 • Transformatori
 • Trofazna struja

4.6. Elektromagnetne oscilacije i talasi

 • Punjenje i pražnjenje kondenzatora
 • Oscilatorno kolo
 • Otvoreno oscilatorno kolo. Elektromagnetni talasi
 1. OPTIKA

5.1 Fotometrija

 • Fluks svjetlosne energije. Svjetlonsi fluks
 • Jačina i intenzitet svjetlosti
 • Osvjetljenost. Lambbertov zakon.
 • Ekspozicija
 • Emisiona moć
 • Luminacija (sjaj površine izvora)

5.2. Geometrijska optika

5.2.1. Osnovni zakoni geometrijske optike

 • Zakon o pravolinisjkom prostiranju svjetlosti
 • Zakon o nezavisnosti prostiranja svjetlosnih snopova
 • Zakon odbijanja ili refleksije svjetlosti
 • Zakon prelamanja ili refrakcije loma svjetlosti

5.2.2. Ogledalo

 • Ravno ogledalo
 • Udubljeno sferno ogledalo.Ispupčeno sferno ogledalo.
 • Žiže kod ogledala
 • Konstrukcije likova kod ogledala

5.2.3. Prelamanje svjetlosti kroz ravnu površinu

 • Totalna refleksija
 • Prelamanje kroz planparelelnu ploču
 • Prelamanje kroz prizmu
 • Privdina dubina potopljenog tijela

5.2.4. Prelamanje svjetlosti kroz sfernu površinu

 • Sočiva
 • Sabirna , žiža, karakteristični zraci
 • Optička jačina
 • Konstrukcija likova kod sabrinih sočiva
 • Rasipna sočiva

5.2.5. Kombinacija sočiva. Optički instrumenti

 • Sistem od 2 sočiva
 • Lupa
 • Mikroskop
 • Astronomski durbin

5.3. Talasna optika

5.3.1. Disperzija svjetlosti

5.3.2. Interferencija svjetlosti

 • Youngov ogled
 • Fresnelov ogled
 • Newtonovi prstenovi

5.3.3. Difrakcija svjetlosti

 • Kružni otvor
 • Kružni neprovidni disk
 • Fraunhoferova difrakcija
 • Difrakciona rešetka
 • Moć razlaganja

5.3.4. Polarizacija svjetlosti

 • Brewsterov zakon
 • Dvojno prelamanje
 • Nicolova prizma
 • Malusov zakon
 1. Teorija relativnosti

6.1. Osnovi specijalne teorije relativnosti

 1. Osnovi kvantne mehanike

7.1.1. Zakoni zračenja

 • Kirchoffov
 • Stefan – Boltzmannov zakon
 • Wienov zakon pomjeranja
 • Hipoteza o kvantnima. Planckova formula

7.1.2. Interferencija svjetlosti sa supstancijom ili materijom

 • Zakočno rendgensko zračenje
 • Fotoelektrični efekat
 • Comptonov efekat

7.2. Fizika atoma

7.2.1. Osnovni pojmovi

7.2.2. Struktura atoma

 • Spektar atoma vodonika
 • Rutherford Bohrov model atoma – Bohrovi postulati
 • Bohorova teorija atoma
 • Kvantni brojevi. Paulijev princip.
 • Moseleyev zakon

7.3. Talasi i čestice

7.4. Fizika jezgra atoma

7.4.1. Atomsko jezgro

7.4.2. Radioaktivnost

 • Prirodna
 • Zakon radioaktivnog raspadanja
 • Brzina radioakativnog raspada
 • Apsorobovana i ekevivalentna doza jonizirajućeg zračenja

7.4.3. Akceleratori naelektrisanih čestica.

Ciklotron

7.4.4. Nuklearna energija

 1. Fizika atmosfere
 1. Astrofizika
 • Mjerenje kozmičkih udaljenosti
 • Hubbleov zakon

Fizičke konstante

Repetitorijum iz matematike

 

Stranica o prirodi i svemu vezanom za prirodu.

Exit mobile version