Crne rupe nisu crne i nisu rupe

Ustaljena je miskoncepcija da su crne rupe rupe, ali nisu. Radi se o malim kuglama koje imaju ogromnu masu i gravitaciono privlače sve što se nalazi u blizini i ima masu.

Slika 1: Lijevo je pogrešna ilustracija crne rupe kao rupe, a desno ispravna kao kugle

Crne rupe također se ne mogu ni vidjeti jer i samu svjetlost zarobljavaju.

Slika 2: Lijevo je prikaz crne rupe kako neki zamišljaju da ju možemo vidjeti, a desno kako se ona stvarno “vidi”.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *