Šta uzrokuje defekt mase u jezgru atoma?

Prema specijalnoj teoriji relativnosti, masa i energija su ekvivalentni. Što je energičnija čestica, to je više mase.

Sada, uzmite jezgro – recimo deuterijum. Napravljeno je od jednog protona i jednog neutrona koji je zaglavljen jakom silom. Sada, ako želite podjeliti ovo u konstitutivne nukleone, moraćete snabdjeti energiju (približno 2,2 MeV). Drugim rječima, jezgro deuterije je manje energično od {slobodnog neutrona i slobodnog protona). Zbog toga deuterijumsko jezgro mora imati manje mase nego {slobodan proton + slobodan neutron}. Ova razlika u masi se naziva maseni defekt. Ova količina se odnosi na energiju vezivanja kao
E = Δmc^2

Maseni nedostatak nije jedinstven za jezgra. Svaki vezani sistem ima manje energije nego kada su sastojci slobodni, a samim tim i manje mase. Na primer, atom vodonika ima maseni defekt od 2.43e-35 kg.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *