Šta je to pravilo derivacije složene funkcije?

U kalkulusu, pravilo derivacije složene funkcije je formula za derivaciju kompozicije dvije funkcije.

U intuitivnim uvjetima, ako varijabla y zavisi od druge varijable u, koja, na kraju, zavisi od treće varijable x, tada se način promjene y o odnosu na x može izračunati kao promjena y o odnosu na u pomnoženo sa načinom promjene u u odnosu na x. Jednostavnije rečeno, derivacija složene funkcije računa se tako da se pomnoži derivacija glavne funkcije sa derivacijom podfunkcije unutar te glavne funkcije (pogledajte primjer I).

 

Definicija

Pravilo derivacija složene funkcije kaže da je

 {displaystyle (fcirc g)'(x)=(f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x),,}

koje se kraće piše u formi ( f ∘ g ) ′ = f ′ ∘ g ⋅ g ′ {displaystyle {displaystyle (fcirc g)'=f'circ gcdot g'}.

Alternativno, u Leibnizovoj notaciji, pravilo derivacije složene funkcije je

{displaystyle {frac {df}{dx}}={frac {df}{dg}}cdot {frac {dg}{dx}}.}

U integraciji, nasuprot pravilu derivacije složene funkcije, stoji pravilo substitucije.

Dokaz pravila derivacije složene funkcije

Neka f i g budu funkcije i neka x bude broj takav da je f idiferencijabilna kod g(x) i da je g diferencijabilno kod x. Tada je definicija diferencijabilnosti,

 {displaystyle g(x+delta )-g(x)=delta g'(x)+epsilon (delta )delta ,}

gdje ε(δ) → 0 kada δ → 0. Slično,

 {displaystyle f(g(x)+alpha )-f(g(x))=alpha f'(g(x))+eta (alpha )alpha ,}

gdje η(α) → 0 kada α → 0. Također definišimo da je

{displaystyle eta (0)=0,}

Sada je

{displaystyle f(g(x+delta ))-f(g(x)),} {displaystyle =f(g(x)+delta g'(x)+epsilon (delta )delta )-f(g(x)),}
  {displaystyle =alpha _{delta }f'(g(x))+eta (alpha _{delta })alpha _{delta },}

gdje je

{displaystyle alpha _{delta }=delta g'(x)+epsilon (delta )delta .,}

Uočite da kada δ → 0, αδ/δg′(x) i αδ → 0, te zbog toga η(αδ) → 0. Slijedi da je

{displaystyle {frac {f(g(x+delta ))-f(g(x))}{delta }}to g'(x)f'(g(x)){mbox{ as }}delta to 0.}

Primjeri

Primjer I

Razmotrimo f ( x ) = ( x 2 + 1 ) 3  {displaystyle f(x)=(x^{2}+1)^{3}}. Imamo f ( x ) = h ( g ( x ) ) {displaystyle f(x)=h(g(x))} gdje je g ( x ) = x 2 + 1  {displaystyle g(x)=x^{2}+1} i h ( x ) = x 3 .  {displaystyle h(x)=x^{3}.} Zbog toga,

{displaystyle f'(x),} {displaystyle =3(x^{2}+1)^{2}(2x),}
   {displaystyle =6x(x^{2}+1)^{2}.,}

Kako bi diferencirali trigonometrijsku funkciju

{displaystyle f(x)=sin(x^{2}),,}

možemo pisati f ( x ) = h ( g ( x ) ) {displaystyle f(x)=h(g(x))} sa  {displaystyle h(x)=sin x} {displaystyle g(x)=x^{2}}. Tada dobijamo

 {displaystyle f'(x)=2xcos(x^{2}),}

pošto je {displaystyle h'(g(x))=cos(x^{2})} {displaystyle g'(x)=2x}.

IZVOR: WIKIPEDIA

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *