Koji su neki od koncepata iz fizike koje bi svi koji završe osnovnu i/ili srednju školu trebali znati i razumjeti?

  • Kretanje i sila

Linearno kretanje
Ubrzanje
Centar masa
Sila
Masa
Moment
Newtonovi zakoni gibanja
Ubrzanje
Brzina
Rad (fizika)

  • Rotacijsko gibanje

Kutni moment
Kutna brzina
Centrifugalna sila
Centripetalna sila
Kružno gibanje
Tangencijalna brzina
Moment

  • Očuvanje energije i zamah

Očuvanje energije
Elastični sudar
Energija
Neelastični sudar
Inercija
Kinetička energija
Moment tromosti
Moment
Potencijalna energija
Rotirajuća energija

  • Elektricitet i magnetizam

Ampereov kružni zakon
Kondenzator
Coulombov zakon
Dioda
Izravna struja
Električno punjenje
Električna struja
Električno polje
Električna potencijalna energija
Elektron
Faradayjev zakon o indukciji
Ion
Induktor
Joule grijanje
Lenzov zakon
Magnetsko polje
Ohmov zakon
Plazma (fizika)
Otpornik
Tranzistor
Transformator
Napon

  • Toplina

Entropija
Prvi zakon termodinamike
Toplina
Prijenos topline
Drugi zakon termodinamike
Temperatura
Termalna energija
Termodinamički ciklus
Volumen (termodinamika)
Rad (termodinamika)

  • Valovi

Difrakcija
Dopplerov učinak
Frekvencija
Harmonijski oscilator
Hookov zakon
Interferencija (širenje valova)
Svjetlo
Uzdužni val
Polarizacija (valovi)
Radio valovi
Odraz
Refrakcija
Indeks loma
Poprečni val
Snellov zakon
Zvuk
Vibrirajući niz
Val
Valna duljina

  • Gravitacija

Gravitacijski potencijal
Newtonov zakon o univerzalnoj gravitaciji

  • Matematika

Euklidski vektor
Grafovi kretanja i izvodi
Skalar (fizika)
Newtonska mehanika
Pitagorin poučak

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *