Kako se računa derivacija složene funkcije?

Pravilo derivacije složene funkcije

U kalkulusu, pravilo derivacije složene funkcije je formula za derivaciju kompozicije dvije funkcije.

U intuitivnim uvjetima, ako varijabla y zavisi od druge varijable u, koja, na kraju, zavisi od treće varijable x, tada se način promjene y o odnosu na x može izračunati kao promjena y o odnosu na u pomnoženo sa načinom promjene u u odnosu na x. Jednostavnije rečeno, derivacija složene funikcije računa se tako pomnoži derivacija glavne funkcije sa derivacijom podfunkcije unutar te glavne funkcije (pogledajte primjer I).

Definicija

Pravilo derivacija složene funkcije kaže da je

{\displaystyle (f\circ g)'(x)=(f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x),\,}

koje se kraće piše u formi {\displaystyle (f\circ g)'=f'\circ g\cdot g'}

.

Alternativno, u Leibnizovoj notaciji, pravilo derivacije složene funkcije je

{\displaystyle {\frac {df}{dx}}={\frac {df}{dg}}\cdot {\frac {dg}{dx}}.}

U integraciji, nasuprot pravilu derivacije složene funkcije, stoji pravilo substitucije.

Primjeri

Primjer I

Razmotrimo {\displaystyle f(x)=(x^{2}+1)^{3}}. Imamo {\displaystyle f(x)=h(g(x))} gdje je {\displaystyle g(x)=x^{2}+1} i {\displaystyle h(x)=x^{3}.} Zbog toga,

{\displaystyle f'(x)\,}{\displaystyle =3(x^{2}+1)^{2}(2x)\,}
 {\displaystyle =6x(x^{2}+1)^{2}.\,}

Kako bi diferencirali trigonometrijsku funkciju

{\displaystyle f(x)=\sin(x^{2}),\,}

možemo pisati {\displaystyle f(x)=h(g(x))} sa {\displaystyle h(x)=\sin x} i {\displaystyle g(x)=x^{2}}. Tada dobijamo

{\displaystyle f'(x)=2x\cos(x^{2})\,}

pošto je {\displaystyle h'(g(x))=\cos(x^{2})} i {\displaystyle g'(x)=2x}.

Primjer II

Difercencirajmo {\displaystyle \arctan \,\sin \,x}, itd.

{\displaystyle {\frac {d}{dx}}\arctan \,x\,=\,{\frac {1}{1+x^{2}}}}
{\displaystyle {\frac {d}{dx}}\arctan \,f(x)\,=\,{\frac {f'(x)}{1+f^{2}(x)}}}
{\displaystyle {\frac {d}{dx}}\arctan \,\sin \,x\,=\,{\frac {\cos \,x}{1+\sin ^{2}\,x}}}

Izvor: Wikipedia

 1,951 total views,  11 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: