Šta je to ekvivalencija mase i energije?

U fizici, ekvivalentnost mase i energije je koncept da sva masa ima energetski ekvivalent, te da sva energija ima ima maseni ekvivalent. Specijalna teorija relativnosti izražava ovaj odnos rabeći formulu ekvivalentnosti mase i energije

formula

pri čemu je

  • E = energija ekvivalentna masi (u džulima)
  • m = masa (u kilogramima), i
  • c = brzina svjetlosti u vakuumu (celeritas) (u metrima po sekundi).

Nekoliko definicija mase u specijalnoj teoriji relativnosti se mogu valjano rabiti u ovoj formuli, ali ako je energija u formuli energija mirovanja, tada masa mora biti masa mirovanja (također zvana “invarijantna masa”).

Formula se popularno pripisuje Einsteinu 1905. u poznatim Annus Mirabilis (“divne godine”) radovima, iako Einstein nije bio prvi koji je predložio relaciju između mase i energije, pa se formula pojavljivala u radovima koji su prethodili Einsteinovu teoriju.

U formuli, c² je faktor očuvanja zahtijevan za konverziju iz jedinice mase u jedinicu energije, tj., gustoća energije. U jediničnim terminima, E (džula ili kg·m²/s²) = m (kilograma) pomnoženo sa (299 792 458 m/s)2.

Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Ekvivalencija_mase_i_energije

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *