Šta je rad u fizici?

Rad (fizika) 

Rad je djelovanje sile na putu. Znači, izvršeni rad je proizvod sile i puta na kojem djeluje ta sila. Oznaka u fizici za rad je W (work) ili A. Formula za izračunavanje rada je:

{\displaystyle A=F*s}, gdje je F sila tijela, a s pređeni put na kojem djeluje ta sila.

Tijelo vršenjem rada oslobađa energiju i prenosi je na drugo tijelo.

Jedinica za rad je džul (po engleskom fizičaru Jamesu Prescottu Jouleu). Pošto je jedinica za pređeni put 1 m, a jedinica za silu 1 njutn (N) ili kilogrammetar po sekundi, imamo formulu za rad:{\displaystyle A=1kg{\frac {m}{s^{2}}}*m=1kg{\frac {m^{2}}{s^{2}}}=1Nm=1J}

. Znači, da je formula za rad i za energiju ista.

Sila koja djeluje ne mora biti konstantna. Ona, u općem slučaju, može biti funkcija koordinata i vremena, a tada se rad može dobiti integriranjem te funkcije. Važno je napomenuti da je F(s) komponenta sile koja djeluje u smjeru gibanja tijela.

{\displaystyle W=\int F(s)ds}

 6,931 total views,  11 views today

Arnes K.

Ja sam nastavnik i profesor fizike koji nastoji da ispuni rupe u svom i svačijem znanju kako bi svi bili bolje informisani i mogli da donosimo bolje odluke i živimo bolji život.

Šta vi mislite o ovom? Ostavite vaš komentar i podijelite mišljenje sa svima.

Sva Fizika
%d bloggers like this: