Šta je to slaba interakcija?

Slaba interakcija

Radioaktivni beta raspad je moguć zahvaljujući slaboj interakciji, koja pretvara neutron u proton, elektron, i elektronski antineutrino.
U fizici elementarnih čestica, slaba interakcija je mehanizam odgovoran za slabu silu ili slabu nuklearnu silu, jednu od četiri fundamentalne interakcije u prirodi, zajedno sa jakom interakcijom, elektromagnetizmom, i gravitacijom. Slaba interakcija je odgovorna za radioaktivno raspadanje subatomskih čestica, i igra ključnu ulogu u nuklearnoj fisiji. Teorija slabe interakcije se ponekad naziva kvantna flavordinamika (QFD), u analogiji sa terminima QCD i QED, ali termin se slabo koristi jer se slaba sila najbolje razumije u elektro-slaboj teoriji (EWT).

Tipičan primjer gdje utječe slaba sila, je spajanje atoma helija (fuzija). Ovaj proces je zastupljen kod svih zvijezda.

 

Reference

  1. Griffiths, David (2009). Introduction to Elementary Particles. str. 59–60. ISBN 978-3-527-40601-2.
    2. Slaba nuklearna sila na stranici univerziteta izWuppertala Njemačka učitano 09.02.2014 njem

Izvor: Wikipedia 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *